BB Codes

 • [B], [I], [U], [S] - In đậm, in nghiêng, gạch chân và gạch ngang qua

  Định dạng văn bản được in đậm, in nghiêng, gạch chân hoặc gạch ngang qua.

  Ví dụ:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Hiển thị:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Màu chữ, kiểu chữ, kích cỡ chữ

  Thay đổi màu sắc, kiểu chữ và kích cỡ chữ của văn bản.

  Ví dụ:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Hiển thị:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Liên kết

  Tạo một liên kết cho văn bản.

  Ví dụ:
  [URL]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Hiển thị:
  http://www.example.com
  example@example.com
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Liên kết (Nâng cao)

  Liên kết văn bản đến một trang web hoặc địa chỉ email.

  Ví dụ:
  [URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  Hiển thị:
  Go to example.com
  Email me
 • [USER=ID] - Liên kết hồ sơ

  Tạo liên kết đến hồ sơ của người dùng. Việc này thường được chèn tự động khi gắn thẻ người dùng.

  Ví dụ:
  [USER=1]Tên thành viên[/USER]
  Hiển thị:
  Tên thành viên
 • [IMG] - Hình ảnh

  Hiển thị hình ảnh, chèn một đường dẫn văn bản.

  Ví dụ:
  [IMG]https://yeuthuong.hieuvetraitim.com/​styles/uiflex​/xenforo/avatars/avatar_s.png[/IMG]
  Hiển thị:
  [​IMG]
 • [MEDIA=site] - Nhúng phương tiện truyền thông

  Nhúng phương tiện truyền thông từ các trang web được phê duyệt vào tin nhắn của bạn. Bạn nên sử dụng nút phương tiện trong thanh công cụ soạn thảo. Các trang được công nhận: Dailymotion; Facebook; Liveleak; Metacafe; Vimeo; YouTube;

  Ví dụ:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Hiển thị:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Danh sách

  Hiển thị một danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số.

  Ví dụ:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Hiển thị:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Căn chỉnh văn bản

  Thay đổi căn chỉnh của văn bản.

  Ví dụ:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  Hiển thị:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
 • [QUOTE] - Trích dẫn văn bản

  Hiển thị văn bản đó đã được trích dẫn từ nguồn khác. Bạn cũng có thể ghi tên của nguồn.

  Ví dụ:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Hiển thị:
 • [SPOILER] - Văn bản chứa Spoiler

  Ẩn nội dung văn bản để người xem phải bấm vào để xem.

  Ví dụ:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Hiển thị:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Hiển thị mã lập trình

  Hiển thị văn bản bằng một trong một số ngôn ngữ lập trình, làm nổi bật cú pháp nếu có thể.

  Ví dụ:
  [CODE]General
  code[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  Hiển thị:
  Code:
  General
  code
  PHP:
  echo $hello 'world';
 • [INDENT] - Thụt lề văn bản

  Tạo thụt lề cho văn bản. Việc này có thể được lồng vào các thụt lề lớn hơn.

  Ví dụ:
  Regular text
  [INDENT]Indented text
  [INDENT]More indented[/INDENT]
  [/INDENT]
  Hiển thị:
  Regular text
  Indented text
  More indented​
 • [PLAIN] - Văn bản thô

  Vô hiệu hóa mã BB trên văn bản.

  Ví dụ:
  [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  Hiển thị:
  This is not [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Chèn tệp đính kèm

  Chèn một tệp đính kèm tại các điểm quy định. Nếu tệp đính kèm là hình ảnh, hình thu nhỏ hoặc phiên bản kích thước đầy đủ sẽ được chèn. Điều này thường sẽ được chèn bằng cách nhấp vào nút thích hợp.

  Ví dụ:
  Thumbnail: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Full Size: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Hiển thị:
  The contents of the attachments would appear here.
 • [CONTAINER] - Khung chứa văn bản

  Tạo một khung chứa văn bản sẽ tự động tràn nếu nội dung văn bản rộng hơn trang hoặc lớn hơn 600px chiều cao.

  Ví dụ:
  [CONTAINER]This is a transparent container with a fluid height. It is typically used to enclose large tables which have lots of columns and rows.[/CONTAINER]
  Hiển thị:
  This is a transparent container with a fluid height. It is typically used to enclose large tables which have lots of columns and rows.
 • [TABLE] - Bảng

  Tạo một bảng.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR][TH]This is a header cell[/TH][TH]This is a header cell[/TH][/TR][TR1][TD]This is a left aligned cell[/TD][TD1]This is a centre aligned cell[/TD1][/TR1][TR2][TD2]This is a right aligned cell[/TD2][TD]Left aligned[/TD][/TR2][TR1][TD1]Centre aligned[/TD1][TD2]Right aligned[/TD2][/TR1][/TABLE]
  Hiển thị:
  This is a header cellThis is a header cell
  This is a left aligned cellThis is a centre aligned cell
  This is a right aligned cellLeft aligned
  Centre alignedRight aligned
 • [TD] - Ô bảng (Trái)

  Tạo một ô có văn bản căn trái.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR][TD]This is a left aligned (standard) cell[/TD][/TR][/TABLE]
  Hiển thị:
  This is a left aligned (standard) cell
 • [TD1] - Ô bảng (Giữa)

  Tạo một ô có văn bản căn giữa.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR][TD1]This is a centre aligned cell[/TD1][/TR][/TABLE]
  Hiển thị:
  This is a centre aligned cell
 • [TD2] - Ô bảng (Phải)

  Tạo một ô có văn bản căn phải.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR][TD2]This is a right aligned cell[/TD2][/TR][/TABLE]
  Hiển thị:
  This is a right aligned cell
 • [TH] - Ô bảng (Tiêu đề)

  Tạo một ô tiêu đề với nội dung văn bản in đậm, căn giữa và nền tối.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR][TH]This is a header cell[/TH][/TR][/TABLE]
  Hiển thị:
  This is a header cell
 • [TR] - Hàng bảng (Trong suốt)

  Tạo một hàng với nền trong suốt.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR][TD]This is a standard cell in a row with a transparent background[/TD][/TR][/TABLE]
  Hiển thị:
  This is a standard cell in a row with a transparent background
 • [TR1] - Hàng bảng (Lẻ)

  Tạo một hàng với nền sáng hơn.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR1][TD]This is a standard cell in a row with a lighter background[/TD][/TR1][/TABLE]
  Hiển thị:
  This is a standard cell in a row with a lighter background
 • [TR2] - Hàng bảng (Chẵn)

  Tạo một hàng với nền tối hơn.

  Ví dụ:
  [TABLE][TR2][TD]This is a standard cell in a row with a darker background[/TD][/TR2][/TABLE]
  Hiển thị:
  This is a standard cell in a row with a darker background