Việt Trinh

Việt Trinh

  1. Việt Trinh góp 4,2 tỷ đồng cho bệnh nhân nghèo

    Hiểu Về Trái Tim
  2. Việt Trinh đăng ký hiến tạng

    Hiểu Về Trái Tim
  3. Việt Trinh giúp người nghèo Quảng Ngãi mổ mắt

    Hiểu Về Trái Tim